Regulamin świadczenia usług internetowych:

 

 

Usługodawca

 

ARDOS”- Zawadzki Arkadiusz,

ul. Majewskiego 80, 42-530 Dąbrowa Górnicza
tel./fax: (0-32) 268 90 36, tel. kom.: +48 604 332 445
GG: 133 40 18,
www.ardos.pl

Nr rachunku: PKO BP: 28 1020 2498 0000 8102 0235 1054

 

 

Polubowne sposoby rozwiązywania sporów  :

 

Zaistniałe spory miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Istnieje również możliwość żeby owy spór cywilnoprawny między Usługodawcą a Usługobiorcą za ich obopólną zgodą mógł być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sadem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym odszkodowania przez Usługobiorcę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Usługodawcę przysługuję po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

 

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

usług telekomunikacyjnych:

 

1.Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, nie dotyczy to sytuacji gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi wynika z  przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy lub jest efektem wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej czyli czynników na które Usługodawca nie ma wpływu.

W sytuacji niedotrzymania przez Usługodawcę określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi lub też niewykonania lub nienależytego wykonania tejże usługi z winy Usługodawcy skutkuje to przyznaniem Usługobiorcy odszkodowania.

2.Odszkodowanie przysługuje Usługobiorcy tylko wtedy gdy w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw dostępności usługi był dłuższy niż 36 godzin.

Odszkodowanie przysługuje Usługobiorcy za:

-          każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi płatnej okresowo w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych który to okres nie może być dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy.

Dodatkowo Usługobiorcy przysługuje odszkodowanie (zwrot 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej) za :

A)    każdy dzień w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi płatnej okresowo, która trwała dłużej niż 12 godzin

B)    jak i z tytułu niedotrzymania z winy przedsiębiorcy wyznaczonego:

1) terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi powszechnej lub

2) określonego w umowie o świadczenie usługi powszechnej terminu rozpoczęcia

świadczenia tych usług

3.Roszczenia Usługobiorcy o odszkodowanie przedawniają się z upływem 12

miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w

świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, albo od dnia, w którym usługa została

nienależycie wykonana lub miała być wykonana.

Czas trwania przedawnienia roszczeń o odszkodowanie zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji usługi telekomunikacyjnej do dnia udzielenia na nią odpowiedzi, nie dłużej jednak niż na okres przewidziany do rozpatrzenia reklamacji.

 

 

 

Tryb postępowania reklamacyjnego:

 

1.Poniższy tryb postępowania reklamacyjnego dotyczy:

a) niedotrzymanie z winy Usługodawcy określonego w umowie o świadczenie

usług telekomunikacyjnych terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług,

b) niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez Usługodawcę,

c) nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi.

2.Usługodawca jest prawnie zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji usługi telekomunikacyjnej i ma 30 dni na  rozpatrzenie reklamacji od dnia jej złożenia. Niedopełnienie tej czynności w ciągu 30 dni jest traktowane jako uwzględnienie danej reklamacji.

3.Za dzień złożenia reklamacji przyjmuję się dzień otrzymania przez Usługodawcę listu zawierającego reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej, faksu, przyjęcia zgłoszenia telefonicznego, złożenia reklamacji pisemnej lub ustnej w firmie Usługodawcy. Od dnia w którym reklamacja została uznana Usługodawca ma 30 dni na zapłatę odszkodowania(wg: ustalonej stawki w regulaminie).W ciągu 14 dni od złożenia reklamacji Usługobiorca otrzymuj potwierdzenie złożenia reklamacji, nie jest to konieczne jeśli udzielona została odpowiedź na reklamacje w ciągu tego okresu czasu.

Reklamacja noże być złożona na piśmie, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną.

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Usługobiorcy, określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, przydzielony adres miejsca zakończenia sieci, datę zawarcia umowy i planowanego terminu rozpoczęcia świadczenia usługi( w przypadku zakwestionowania przez Usługobiorcę rozpoczęcia wykonania usługi w terminie określonym w umowie), wysokość odszkodowania jeśli takiego żąda Usługobiorca, podpis Usługobiorcy. W przypadku niekompletnego zgłoszenia reklamacji, Usługodawca powiadamia Usługobiorcę o konieczności uzupełnienia braków, jeśli uzupełnienie złożonej reklamacji nie nastąpi w ciągu 7 dni może skutkować nie rozpatrzeniem przez Usługodawcy reklamacji.  Odpowiedź na reklamacje powinna zawierać: nazwę jednostki rozpatrującej reklamacje, - powołanie podstawy prawnej, - rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, -określenie terminu wypłaty i wysokości tej wypłaty, -pouczenie o dalszych możliwościach rozwiązania sporu w sposób polubowny, -podpis osoby rozpatrującej reklamacje.

4. Złożenie reklamacji nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku zapłaty w całości bieżącej zapłaty za usługę.

 

 

 

 

 

Opłata abonamentowa:

 

Usługobiorca jest zobowiązany do uiszczania w terminie następujących opłat:

1) jednorazową opłatę z tytułu instalacji i aktywizacji usługi sieci bezprzewodowej

 2) miesięczny abonament za dostęp do Internetu

Aktualny cennik jest dostępny w siedzibie Usługodawcy oraz na stronie www.ardos.pl

 

W razie podwyższenia cen usług Usługodawca jest zobowiązany do poinformowania Usługobiorcy o tym fakcie poprzez podanie tego do publicznej wiadomości na stronie internetowej Usługodawcy www.ardos.pl , z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni. Usługodawca jest zobowiązany do poinformowania Usługobiorcy o uprawnieniach wynikłych w związku ze zmianą.

 

 

 

Jakość usług:

 

Usługodawca świadczy usługi telekomunikacyjne 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Usługodawca świadczy usługi w wariancie ……..………. do/od komputera Usługobiorcy do ……….kbps / ……..kbps oraz zapewnia brak limitu transferu danych. Usługodawca świadczy usługę w zakresie istniejących możliwości technicznych. Zasięg sieci oraz prędkość transmisji uzależnione są od wielu czynników tj.: uwarunkowania geograficznego, urbanistycznych, technicznych. Zasięg i prędkość sieci może ulegać zmianie ze względu na zmienność naturalnych warunków propagacji fal radiowych, zależność od typu zabudowy, rozbudowy sieci.

 

 

 

 

Obsługa serwisowa:

 

Usługodawca zapewnia Usługobiorcy obsługę serwisową, która obejmuje:

-udzielanie informacji dotyczących świadczonych i dostępnych usług, -przyjmowanie reklamacji, realizacji zamówień, zgłoszeń, - pomoc techniczną związaną z świadczoną usługą, w tym również usuwanie usterek. Jeśli wykonanie usług serwisowych wiąże się z kosztami, to owe koszty są określone w cenniku znajdującym się na stronie Usługodawcy. Obsługa serwisowa jest realizowana przez Usługodawcę za pośrednictwem biura obsługi abonentów znajdującego się w siedzibie Usługodawcy w dniach powszednich od godziny 10- 18.

 

 

 

 

 

 

 

Inf. o sposobie uzyskania inf. o aktualnym cenniku i kosztach serwisowych.

 

Informacje o kosztach usługi serwisowej znajdują się w Cenniku który jest udostępniony na stronie Usługodawcy, w siedzibie Usługodawcy oraz jest doręczany Usługobiorcy nieodpłatnie wraz z umową, jest również doręczany na każde żądanie Usługobiorcy. Każda zmiana w Cenniku będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Usługodawcy www.ardos.pl i doręczona na piśmie każdemu Usługobiorcy z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzoną zmianą.

 

 

Sposób i termin rozwiązania umowy

 

W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony / określony usługobiorca ma prawo do rozwiązania umowy. Jeżeli rozwiązanie umowy przez Usługodawcę wynika z naruszenia postanowień umowy to rozwiązanie umowy może mieć formę natychmiastową. Usługodawca ma również prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorcy lub zaprzestania wykonywania usługi bez odszkodowania w przypadku gdy: - wykorzystuje usługi w sposób naruszający prawo. Usługobiorca może rozwiązać umowę bez żadnych konsekwencji (w przypadku umowy zawartej na czas określony) jeżeli Usługobiorca zgłosi co najmniej 30 dni przed końcem okresu na jaki została zawarta umowa.

 

 

 

Oświadczam że zapoznałem się z Regulamin świadczenia usług internetowych oraz z Cennikiem.

 

 

 

Podpis ...............................................................

 

 

 

 

 

Usługobiorca (Klient)                                                     Usługodawca (Operator)

 

 

 

 

 


………..........................................                            ...........................................................
(czytelny podpis)                                            (czytelny podpis i pieczęć firmowa)