UMOWA

 

na czas nieokreślony / określony ..................

o świadczenie usług dostępu do sieci Internet:

 

Nr ..........................................................................

Zawarta w dniu .........-..........- ……… r. w Dąbrowie Górniczej pomiędzy:

 

 

ARDOS”- Zawadzki Arkadiusz,

ul. Majewskiego 80, 42-530 Dąbrowa Górnicza
tel./fax: (0-32) 268 90 36, tel. kom.: +48 604 332 445
GG: 133 40 18,
www.ardos.pl

Nr rachunku: PKO BP: 28 1020 2498 0000 8102 0235 1054

Zwanym

dalej
Usługodawcą
a:

Panem / Panią / Nazwa firmy

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Adres instalacji: ...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

tel.:. .............................................................................Pesel/NIP..................................................

.....................................................................................................................................................

Legitymujący się dowodem osobistym: ........................................... , zwany dalej Usługobiorcą .

 

 

Treść umowy:

§1

1.      Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony / określony................................

2. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług dostępu do sieci Internet przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, w zamian za wnoszone przez niego ustalonej opłaty w umowie.

§2

1.Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Usługodawcy Opłatę Abonamentową w wysokości ............... zł (słownie: ....................................................................... złotych brutto) miesięcznie, na zasadach i w terminie określonym w umowie.

§3

1.Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług internetowych polegających na :

- Zbudowanie i konserwacji sieci;

- Zamontowanie u abonenta karty sieciowej i konfigurację komputera umożliwiającą korzystanie z w/w sieci;

- Dostarczanie Internetu od nadajnika/serwera/switcha Usługodawcy do odbiornika Usługobiorcy.

§4

1.W zamian za dostęp do sieci Internet Usługobiorca jest zobowiązany  do uiszczania na konto wskazane przez  Usługodawcę, lub bezpośrednio w siedzibie firmy, miesięcznej opłaty abonamentowej.

 

2. Ceny mogą zostać zmienione:

- nie więcej, niż wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS;

- w wyniku zmian przepisów podatkowych;

-          w wyniku znaczącego zwiększenia ceny przez dostawcę Internetu do siedziby Zleceniodawcy.

Usługobiorca ma możliwość wypowiedzenia umowy bez jakichkolwiek konsekwencji (Usługodawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot ulgi wcześniej przyznanej przez Usługodawcę dla Usługobiorcy) w przypadku zmiany treści umowy czy cen usług przez Usługodawcę, Usługodawca zaś ma obowiązek o poinformowaniu o wprowadzonych nowych treściach do umowy Usługobiorcy. Natomiast Usługobiorca nie pozyskuje prawa do wypowiedzenia umowy, gdy wprowadzone nowe treści w umowie przez Usługodawcę wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, usunięcia niedozwolonych postanowień umownych.

 

 

3.Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.

Opłata jest pobierana za miesiąc z dołu.

W przypadku nie opłacenia abonamentu przez 30 dni od miesiąca, którego dotyczy, Usługodawca może zablokować dostęp do świadczonych usług z dwudniowym uprzedzeniem telefonicznym.

4.Numer konta Usługodawcy na który można wpłacać opłatę miesięczną za usługę świadczoną przez Usługodawcę podany jest w Umowie.

5.Każdej ze stron przysługuje możliwość rozwiązania umowy na czas nieokreślony w trybie natychmiastowym. Poinformowanie Usługodawcy o chęci wypowiedzenia umowy musi mieć formę pisemną.

6. Jeżeli usługa świadczona na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego wówczas opłatę abonamentową ustala się w wysokości 1/30-ej abonamentu za każdy dzień świadczenia usługi.

 

§5

 

1. Usługodawca  zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet, w przypadku gdy: nie istnieją warunki techniczne umożliwiające zaistnienie tej usługi dla danego przyszłego Usługobiorcy.

2. Usługodawca ma czas do 7 dni od zgłoszenia przez przyszłego Usługobiorcę  chęci zawarcia poniższej umowy na sprawdzenie czy istnieją warunki techniczne do przekazu Internetowi danemu przyszłemu Usługobiorcy.

3. Sprawdzenie powyższych warunków technicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

§6

Usługobiorca jest  zobowiązany do umożliwienia Usługodawcy sprawdzenie stanu technicznego urządzeń potrzebnych do odbioru Internetu zamieszczonych w lokalu usługobiorcy zarówno w sytuacji zgłoszenia przez Usługobiorcę braku dostępu do sieci Internet, a także w każdej innej sytuacji.

§7

1. Sprzęt do odbioru Internetu zakupiony u Usługodawcy i zainstalowany u Usługobiorcy, jest własnością Usługobiorcy i nie ma możliwości zwrotu sprzętu po zrezygnowaniu z usług Usługodawcy przez Usługobiorcę.

 

2. Usługobiorca podpisując umowę akceptuje, że problemy odbioru Internetu wynikłe z powodu:

- złych warunków atmosferycznych;

- powstania na linii nadajnik-odbiornik nowej przeszkody np.: wykop, wybudowany nowy dom itp;

- zmiany miejsca zamieszkania;

-powstania w naszej okolicy innych nadajników, które będą zakłócały przekaz Internetu;

nie będą stanowiły powodu do reklamacji urządzeń odbiorczych, będących własnością abonenta, ani nie będą stanowić podstawy do roszczeń finansowych za brak dostępu do Internetu.

3. Usługobiorca  jest uprawniony do składania reklamacji związanej z wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, wynikającym z fabrycznych wad, w ramach gwarancji tego sprzętu

4. Każda zmiana karty sieciowej musi być zgłoszona u Usługodawcy w celu autoryzacji i rejestracji adresu MAC. Nie zgłoszenie powyższej wymiany przez Usługobiorcę, nie stanowi prawa do roszczenia o odszkodowanie za brak dostępu do sieci Internet.

 

 

5. Wszelkie reklamacje, nieprawidłowości, problemy z działaniem sieci można zgłaszać telefonicznie pod numerem tel. (0-32) 268 90 36, tel. kom.: +48 604 332 445
GG: 133 40 18
w godzinach od 10:00 do 18:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Uwzględnione reklamacje i bonifikaty, będą rozliczane w fakturze za miesiąc następujący po miesiącu, w którym została uznana zasadność zgłoszonej reklamacji.  Zgłoszone awarie i inne nieprawidłowości funkcjonowania Sieci ARDOS.PL będą usuwane ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia (dotyczy dni roboczych).

 


 

§8

1.Usługodawca może zawiesić na pisemny wniosek Usługobiorcy świadczenie usługi, ale tylko w przypadku gdzie zawieszenie usługi będzie dłuższe niż 1 miesiąc kalendarzowy.

2. Za zawieszenie usługi, ani za odnowienie usługi Usługodawca nie pobiera dodatkowych opłat.

3. Usługodawca na zawieszenie lub ponowne odnowienie usługi na życzenie Usługobiorcy wyrażone w formie pisemnej ma czas 48h od momentu zgłoszenia.

 

§10

1. Cennik usług dostępu do sieci Internet świadczonych przez Usługodawcę stanowi integralną część Umowy.

2.Klient podpisując umowę oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Umowy, Regulaminem świadczenia usług internetowych i Cennikiem i przyjmuje go do wiadomości i stosowania oraz akceptuje jej treść.

4.Abonament upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy faktur.

§11

Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

1. Usługobiorca akceptuje zakaz przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez

uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§13

Usługobiorca  przyjmuje do wiadomości iż pełna odpowiedzialność za następstwa związane z korzystaniem przez niego z

sieci Internet  przypada tylko i wyłącznie na Usługobiorcę, natomiast Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie Usługobiorca wyrządził sobie oraz innym

użytkownikom w związku z korzystaniem z sieci Internet

§14

1.Próba nielegalnego wejścia przez danego Usługobiorcę do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet lub Usługodawcy stanowi powód do odłączenia dostępu do Internetu Danemu Usługobiorcy.

2.Usługobiorca korzystając z Internetu i w konsekwencji naruszając dobra osobiste innych osób swoim działaniem wymusza na Usługodawcy odłączenia dostępu do Internetu Danemu Usługobiorcy.

3.Wysyłanie za pomocą poczty elektronicznej wiadomości reklamowych do osób, które nie wyraziły na to zgody (SPAM) również stanowi powód do odłączenia dostępu do Internetu Danemu Usługobiorcy.

§15

Aktualna treść Umowy, Regulamin i Cennik będzie stale do wglądu na stronie www.ardos.pl


 

§16

Wszelkie wcześniejsze umowy i ustalenia ustne tracą ważność po podpisaniu tej umowy.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisów.

§17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

 

§18

 

Usługodawca rozpoczyna świadczenie usługi w ciągu 21 dni od dnia zawarcia umowy.

 

 

§19

 

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1)  Regulamin świadczenia usług internetowych

2) Cennik świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług internetowych określa:

1)      zakres świadczonych usług , określenie jakie elementy składają się na opłatę miesięczna do której opłaty zobowiązał się Usługobiorca

2)      dane dotyczące jakości usług wykonywanych przez Usługodawcę

3)      zakres obsługi serwisowej

4)      zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania, oraz zasady i termin jego wypłaty

5)      zasady, tryb i termin składania oraz rozpatrywania reklamacji

6)      informację o polubownym sposobie rozwiązywaniu sporu

7)      sposób uzyskania informacji o aktualnym Cenniku oraz kosztach usług serwisowych

8)      sposób i termin rozwiązania umowy

 

 

§20

 

Tryb i warunki dokonywania zmian umowy oraz warunki jej przedłużenia:

 

Usługobiorca nie zawiadomiwszy Usługodawcy o braku zamiaru korzystania z danej usługi świadczonej przez Usługodawcę 30 dni przed  upływem okresu, na który została zawarta umowa zgadza się na przedłużenie umowy i zmianę umowy z umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony

 

Usługodawca jest zobowiązany prawnie do powiadomienia abonenta na piśmie o treści każdej proponowanej zmiany warunków

umowy, w szczególności, jeśli dotyczą one kwestii:

1) strony umowy, w tym nazwę (firmę), adres i siedzibę dostawcy usług;

2) rodzaj świadczonych usług;

3) termin oczekiwania na przyłączenie do sieci lub termin rozpoczęcia świadczenia

usług;

4) okres, na jaki została zawarta umowa;

5) pakiet taryfowy, jeżeli na świadczone usługi obowiązują różne pakiety taryfowe;

6) sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi;

7) okres rozliczeniowy;

8) tryb i warunki dokonywania zmian umowy oraz warunki jej przedłużenia;

9) zakres świadczonych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze

wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową;

10) dane dotyczące jakości usług;

11) zakres obsługi serwisowej;

12) sposób i termin rozwiązania umowy;

13) zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty;

14) zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji;

15) informację o polubownych sposobach rozwiązywania sporów;

16) sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług

Serwisowych

 

Usługodawca dodatkowo zobowiązany jest do  umieszczenia w publicznej wiadomości treści proponowanej zmiany warunków w czasie nie krótszym niż jeden okres rozliczeniowy przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Usługodawca zobowiązany jest do powiadomienia Usługobiorcy o prawie do rozwiązania umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec cyklu rozliczeniowego, o ile w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianach złożył oświadczenie o braku zgody i doręczył lub przesłał Usługodawcy. Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonywanej zmiany warunków umowy, jeśli Usługodawca, za zgodą Usługodawcy rozpoczął świadczenie usług zgodnie ze zmienionymi warunkami umowy .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługobiorca (Klient)                                                     Usługodawca (Operator)

 

 

 

 

 


………..........................................                            ...........................................................
(czytelny podpis)                                            (czytelny podpis i pieczęć firmowa)